Km 1003 Alaska Highway, Watson Lake

Community Services 3

NamePosition titleEmail addressTelephone number
Amy WrightRegional SupervisorAmy.Wright@gov.yk.ca867-536-3216
Maria KontogonisCommunity ParamedicMaria.kontogonis@gov.yk.ca867-536-7031
Tyler PorterCasual ResponderTyler.Porter@gov.yk.ca